Regulamin sklepu Technika sanitarna

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób
  sprzedaży prowadzonej przez Technika sanitarna Katarzyna Okruta z siedzibą w Bobolinie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.technikasanitarna.com (zwanego dalej: „Sklepem
  Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Technika sanitarna z siedzibą
  w Bobolinie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
  § 1 Definicje
 2. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu
  Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru
  określonego w zamówieniu.
 4. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca
  w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
  a) firmę kurierską.
 5. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych
  przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym,
  wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta
  w Sklepie Internetowym.
 6. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem
  i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub
  z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 7. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą
  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
  gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,
  uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta
  Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta
  Klienta.
 9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
  organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność
  prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
  zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej
  działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę
  fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej
  działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie
  posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru,
  wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego
  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
  o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 12. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony
  w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich
  funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 13. Sprzedawca – oznacza Technika sanitarna Katarzyna Okruta z siedzibą w Bobolinie , Bobolin 11/1, 72-001 Kołbaskowo , NIP: 8842507399, e-mail: info@technikasanitarna.com, będącą jednocześnie
  właścicielem Sklepu Internetowego.
 14. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.technikasanitarna.com
 15. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za
  pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem
  Umowy sprzedaży.
 16. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi
  lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do
  niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez
  czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na
  odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 17. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa
  autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny
  internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców,
  formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z
  wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej
  Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie
  należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie
  z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny
  z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 18. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
  § 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
 19. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było
  możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych
  przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń
  oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne
  umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka
  internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub
  FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą
  języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe
  o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest
  zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 20. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas
  korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są
  przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego
  Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie
  Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.
  Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie
  powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów
  ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy
  Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej
  swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie
  „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić
  korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 21. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem
  Strony Internetowej Sklepu konieczne jest posiadanie przez Klienta
  aktywnego konta poczty elektronicznej.
 22. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze
  bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego,
  Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez
  Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub
  naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 23. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie
  z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem
  pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione,
  dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które
  zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni
  stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających
  z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą
  o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 24. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu
  Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która
  naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego
  przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu
  treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej
  na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
  § 3 Rejestracja
 25. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać
  nieodpłatnej Rejestracji.
 26. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie
  Internetowym.
 27. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny
  udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać
  wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy
  poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu
  rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 28. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość
  zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie
  odpowiedniego pola w formularzu.
 29. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje
  niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany
  w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę.
  Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną
  usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu
  do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji
  danych.
  § 4 Zamówienia
 30. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty
  Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie
  Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 31. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za
  pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24
  godziny na dobę.
 32. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej
  Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest
  zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór
  polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na
  Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości
  zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy
  płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do
  Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupuję
  i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient
  jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też
  o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść
  w związku z Umową sprzedaży.
 33. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty
  zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem
  zamówienia.
 34. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta
  adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 35. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła
  na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację
  o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia
  do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której
  mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje
  zawarta Umowa sprzedaży.
 36. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej
  warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty
  elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas
  Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 37. Przy dokonywaniu płatności za nabyte Towary, wymienione w Załączniku
  nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
  (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.), które to płatności udokumentowane są
  fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł brutto lub
  równowartość tej kwoty – podatnicy są obowiązani zastosować
  mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  o ile ma on zastosowanie wobec Klienta składającego zamówienie.
  Faktura wystawiona przez Sprzedawcę, o której mowa powyżej, powinna
  zawierać wyrazy: “mechanizm podzielonej płatności”. Strony takiej
  transakcji, obowiązane są posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym
  mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo
  bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  prowadzone w walucie polskiej.
  § 5 Płatności
 38. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze
  stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy
  i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść
  w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany
  przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 39. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym
  przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu
  Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz
  po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  b) karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system
  płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą
  w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta
  zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia
  przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji
  o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności).
 40. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości
  wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych,
  jeżeli wybrał formę przedpłaty.
 41. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie,
  o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi
  dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na
  Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie
  płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego
  terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku
  bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności,
  Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
  § 6 Dostawa
 42. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 43. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem
  Umowy sprzedaży bez wad.
 44. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację
  o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 45. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej
  Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.
 46. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem
  Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 47. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty
  elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez
  Sprzedawcę.
 48. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób
  przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku
  lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy
  spisania właściwego protokołu.
 49. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej
  przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane
  Towary.
  Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie
  dokonywania zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik).
  Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie
  odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem
  zamówienia do Sprzedawcy.
 50. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem,
  podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik
  Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego
  celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku
  zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego
  przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą
  elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin
  i koszt Dostawy.
  § 7 Rękojmia
 51. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych
  i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli
  Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 52. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
  sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
  niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad
  albo wadę usunie.
  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony
  lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił
  zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia
  wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę
  usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast
  wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie
  rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest
  niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
  sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie
  nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od
  wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod
  uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób
  zaspokojenia.
  Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest
  nieistotna.
  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia
  wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na
  wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych
  niedogodności dla Klienta.
  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli
  doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego
  w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu
  z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową
  sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub
  wymiany ponosi Sprzedawca.
 53. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany
  dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta
  będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami
  Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 54. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
  stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
  Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad
  przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się
  przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie
  Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie
  o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany
  Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od
  Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna
  się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub
  usunięcia wady.
 55. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy
  sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 56. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację,
  ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej
  z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 57. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem
  z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez
  Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej
  i przesłana na adres info@technikasanitarna.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient
  winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie,
  lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela
  Klientowi odpowiedzi.
 58. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów,
  o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym
  rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
  § 8 Gwarancja
 59. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją
  udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 60. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia
  i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej
  Sklepu.
  § 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 61. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami
  Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni
  odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 62. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od
  chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę
  z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną
  niż przewoźnik.
 63. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może
  odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie
  o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo
  pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: Technika sanitarna Katarzyna Okruta, Bobolin 11/1, 72-001 Kołbaskowo, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.:
  info@technikasanitarna.com. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór
  został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu
  pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy
  wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 64. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może
  odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za
  pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod
  adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu
  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca
  niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy
  z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie formularza złożonego za
  pośrednictwem strony internetowej.
 65. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za
  niezawartą.
 66. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył
  oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca
  przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 67. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy
  z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić
  mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy
  Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
  Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili
  otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub
  Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 68. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta
  korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru
  inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę,
  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub
  Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego
  dodatkowych kosztów.
 69. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma
  obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż
  w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do
  zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy
  przed upływem tego terminu.
 70. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca
  z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
 71. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym
  trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz
  Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na
  Stronie Internetowej Sklepu.
 72. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi
  odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
  korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do
  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 73. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
  sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca
  z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca
  z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
  który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 74. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi
  oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów,
  w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
  względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 75. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi
  będącemu Konsumentem w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem
  świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  § 10 Usługi nieodpłatne
 76. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi
  nieodpłatne:
  a) Formularz kontaktowy;
  b) Kalkulator;
  c) Prowadzenie Konta Klienta.
 77. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24
  godziny na dobę.
 78. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form,
  czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych
  usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany
  Regulaminu.
 79. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza
  umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 80. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest
  w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do
  Sprzedawcy.
 81. Usługa Kalkulator polega na umożliwieniu Klientowi orientacyjnego
  obliczenia ilości Towaru, jaką powinien zakupić na podstawie podanych
  przez Klienta danych (metry kwadratowe ściany/ metry bieżące
  narożnika). W celu skorzystania z usługi Kalkulator Klient wypełnia
  formularz usługi udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej
  Sklepu.
 82. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Kalkulator możliwa jest w każdej chwili
  i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
 83. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji
  na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu
  Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu,
  umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas
  Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii
  zamówień już zrealizowanych.
 84. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie
  usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania
  usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do
  14 dni od zgłoszenia żądania.
 85. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta
  i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę
  Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego
  przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu
  treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej
  na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak
  również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów,
  naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,
  a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych
  jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności:
  przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu
  lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta
  Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres
  niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania
  dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia
  Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych
  drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu
  rejestracyjnym.
  § 11 Ochrona danych osobowych
 86. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce
  prywatności.
  § 12 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)
 87. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie
  usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn,
  z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed
  rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 88. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług
  drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego
  oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na
  odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem
  woli Klienta.
 89. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
  poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres
  poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
  § 13 Postanowienia końcowe
 90. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
  nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych
  z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi
  odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w
  granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego
  Przedsiębiorcą.
 91. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez
  wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze
  Strony Internetowej Sklepu.
 92. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży,
  strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem
  właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie
  niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 93. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości
  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są
  w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do
  pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności
  rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji
  Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu
  Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  Sprzedawca informuje, że pod adresem
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma
  internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami
  i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 94. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
  Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed
  dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie
  Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez
  Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia
  opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje
  Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie
  Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną
  zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy
  Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić
  o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z
  postanowieniami §12 Regulaminu.
 95. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 96. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.02.2023 r.
Top
X